Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2015

Nawet brak odpowiedzi jest odpowiedzią.
Tylko trochę bardziej boli.
— nocneharce.blogspot.com
Reposted frombiru biru viafatu fatu
4634 84ed 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafatu fatu
3832 8056
7609 7cea
Reposted fromcalifornia-love california-love
0014 d360
Reposted byrzys rzys
1572 bc34
Reposted fromIriss Iriss viawastingmytime wastingmytime
5491 1e17 500
Reposted fromporsche porsche viacalifornia-love california-love
Jak to się stało, żeśmy się zaczęli
w to bawić? W te igraszki słów? W te kalambury,
przejęzyczenia, odwrócenia sensu,
W tę lingwistyczną poezję?
— Barańczak
Odłożyła słuchawkę. Już nie zadzwoni, pomyślałem. Najlepsza z kobiet, jakie w życiu spotkałem, a ja przejebałem sprawę. Zasługuję na klęskę, zasługuję na samotną śmierć w domu wariatów.
— Charles Bukowski

March 03 2015

5561 53eb 500
0290 f124
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viafor-witches for-witches
0849 b187
Reposted fromfor-witches for-witches
9158 6da6
Reposted fromoopsiak oopsiak viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
2753 ebd1
Reposted frommisza misza viailovemovies ilovemovies
4146 0141 500
Reposted fromseverine severine
Reposted fromcouples couples
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl