Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

7530 7232
Reposted fromblakablaka blakablaka viawastingmytime wastingmytime
6379 188f
Reposted fromemmalead emmalead viawastingmytime wastingmytime
5774 7072 500
Reposted fromhomedesigning homedesigning viafatu fatu
3779 3f53 500
5541 d5e3
Reposted fromcalifornia-love california-love
2185 dbe4
Reposted fromcalifornia-love california-love
5593 966d 500
Reposted fromdenim denim viaPannaPandaSoSweet PannaPandaSoSweet

Czułość sycona strachem i strach

głaskany czułą dłonią.

— Andrzej Stasiuk, W mym niepokoju
stwierdziłam jasno i świadomie "pierdolę, piję"
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromFlau Flau viafatu fatu


Kevin Corrado (b. 1992, Old Saybrook, CT based) - Gate,  2013
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viafatu fatu
Lauryn @lolamyers "sometimes w...instagram photo | websta (webstagram)
Reposted fromweightless weightless viafatu fatu
5506 6963 500
Reposted fromtagaryren tagaryren viafatu fatu

March 11 2015

6652 eef7
Reposted frommiischa miischa

March 06 2015

Zastanów się raz, zanim coś dasz, dwa razy zanim coś przyjmiesz, i tysiąc razy zanim czegoś zażądasz.
— Marie von Ebner-Eschenbach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl